Ons werk rond veiligheid (WVIP)


Het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP)

Het werk van het H2Platform rond veiligheid wordt gedaan in het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP). We hebben dit programma als H2Platform samen met TKI Gas, industriële partijen, de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat geïnitieerd om ervoor te zorgen dat er duidelijke regels, voorschriften en handleidingen komen voor het klein- en grootschalig toepassen van waterstof in de samenleving. We werken nu samen met ruim 30 partijen waaronder het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), kennisinstituten, het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Doelstelling

Het WVIP heeft als doelstelling de brede introductie van waterstof, als innovatieve en duurzame energiedrager, mogelijk te maken en te versnellen. Dat doen we door potentiële risico’s te identificeren en te adresseren, en risico’s te beheersen door het nemen van passende voorzorgsmaatregelen. Zo willen we de brede, veilige introductie van waterstof mogelijk maken en versnellen.

Hier staan we nu

De eerste stappen van het WVIP werden gezet in 2018 met de start van twee werkgroepen, met financiering van RVO. Na een brede voorbereiding, de deelname van industriële partijen en andere partners en de toekenning van een TKI-subsidie voor het gehele werkprogramma van het WVIP, vond de officiële kick-off plaats op 20 februari 2020. Er zijn werkgroepen samengesteld met stakeholders uit de gehele keten, die nu volop aan de slag zijn met verschillende thema’s. Alle producten van het WVIP, zoals nieuwe handreikingen en protocollen, krijgen een plek op deze website. 

Thema’s en werkgroepen

Een aantal knelpunten staat de klein- en grootschalige productie, levering en het gebruik van waterstof buiten de industrie nu nog in de weg. Om de drempels weg te nemen, houden werkgroepen binnen het WVIP zich bezig met de volgende thema’s:

  • Handreikingen voor vergunningverlening

We zorgen voor handreikingen die de vergunningverlening overal in het land zo eenduidig mogelijk maken. Dit vergemakkelijkt en versnelt het proces van vergunningverlening, voor zowel bestuurders en ambtenaren als voor de aanvragers. Lees verder

  • Risicobeheersing en incidentbestrijding

We zorgen ervoor dat iedereen die werkt met waterstof alle informatie heeft die nodig is om het werk veilig en adequaat te kunnen uitvoeren. En dat burgers weten wat ze moeten doen in het geval van nood.

  • Wet- en regelgeving en beleid

We doen aanbevelingen voor het aanpassen van bestaande regels en het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving en beleid. Lees verder

  • Veiligheidsaspecten en risico’s van waterstof

We inventariseren de mogelijke veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met de productie, de opslag, het transport en het gebruik van waterstof. Op basis daarvan stellen we vast welke maatregelen noodzakelijk zijn om waterstof klein- en grootschalig te kunnen toepassen. Lees verder

  • Risicoanalyse voor gebruik van waterstof voor mobiliteit

Specifiek voor het gebruik van waterstof voor vervoer over de weg en het water, voeren we risicoanalyses uit. Daarvoor gebruiken we de HAZID-onderzoeksmethode. Lees verder

  • Lessons learned uit (internationale) projecten 

We inventariseren en analyseren relevante projecten en onderzoeken in binnen- en buitenland – zowel gepland, lopend als uitgevoerd. De lessons learned daaruit nemen we mee in al onze activiteiten.

Contact

Wilt u meer weten over het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma?

Stuur een e-mail naar Françoise van den Brink, programmamanager WVIP vanuit NEN.